Esercizi di Matematica

Classe 1a

Geometria

Esercizio 19 - Disegna un rettangolo

 

Esercizio 20 - Disegna un rettangolo 4x2 cm

 

Esercizio 21 - Calcola il perimetro di  un rettangolo

 

Esercizio 22 - Calcola la superficie di  un rettangolo

 

Esercizio 23 - Calcola l'altezza di  un rettangolo

 

Esercizio 24 - Calcola la base di  un rettangolo

 

Esercizio 25 - Calcola la superficie di asfalto tra due cittą

 

2022

Esercizi di matematica classe prima media

 

Scuola Elettrica